Algemene Voorwaarden:

A

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, offertes en aanbiedingen van Bewust Praten, Coaching, lifestyle en financiële vrijheid.

 

 

|Toepasselijkheid:

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee in verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

 

| Bedrijfsomschrijving:

 

Bewustpraten.nl richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Bewustpraten.nl is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 64054365.

 

 

| Definities:

 

Opdrachtnemer is in deze bewustpraten.nl die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Bewustpraten.nl. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

 

 

|Prijzen en offertes:

 

Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en of per mail is vastgelegd. In de overeenkomst kunnen nadere prijsvragen worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accomodatie, middelen reiskosten e.d 

 

|Uitvoering van de overeenkomst:

 

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsplicht en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit de resultaatverplichting. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden. 

 

 

|Vertrouwelijkheid:

 

Uit de aard van onze dienstverlening volgt dat wij kennisnemen van vertrouwelijke informatie die u en uw naasten betreft. Wij zullen te allen tijde volstrekt vertrouwelijk met deze informatie omgaan en deze geheimhouden, ook na de beëindiging van de coaching/counseling trajecten. Persoonsgegevens die ons ter beschikking komen zullen wij verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, uitsluitend gebruikt worden voor de coaching/counseling trajecten en niet met derden worden gedeeld. 

 

 

|Annulering:

 

Afspraken kunnen gemaakt worden hetzij via de website, hetzij telefonisch. Door het maken van een afspraak wordt de toepasselijkheid van deze voorwaarden geaccepteerd en dit zal ook in de hierop volgende mailbevestiging worden bevestigd. Annulering van een bevestigde afspraak is kosteloos mogelijk tot maximaal 48 uur van tevoren, wordt een afspraak binnen 48 uur voor aanvang geannuleerd zal het volledige bedrag betaald moeten worden.

 

 

|Betalingsvoorwaarden:

 

De geldende tarieven voor de diverse coaching en counseling sessies staan actueel op de website. Deze zullen in de afspraakbevestiging worden opgenomen

Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN nummer NL34KNAB0257161619 t.a.v. Bewustpraten.nl

Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen,

Indien binnen deze termijn geen betaling is ontvangen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten . Er zal een betalingsherinnering worden verzonden waarbij EUR 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht zal worden. Wordt er binnen 7 kalenderdagen alsnog niet betaald, dan ontvangt u een

laatste aanmaning.

Volgt er na deze aanmaning geen betaling dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een externe incassopartij. Alle bijkomende kosten zoals wettelijke rente en incassokosten zullen op u verhaald worden.

 

| Duur en beëindiging:

 

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

 

| Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving:

 

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

Bij aanmelding en inschrijving tot acht weken of meer voor aanvang: 10% van de offerte.

Bij aanmelding en inschrijving tot vier weken voor aanvang: 50% van de offerte. De overige 50% dient uiterlijk vier weken voor aanvang te worden betaald.

Bij aanmelding en inschrijving binnen vier weken voor aanvang of tijdens de training of

workshop: 100% van de offerte.

 

 

| Annulering door opdrachtgever voor training & workshops:

 

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop. 

 

 

| Annulering door opdrachtnemer:

 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

 

| Het verzetten van coaching afspraken:

 

Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

 

10 | Geheimhouding:

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

 

Artikel 11 | Aansprakelijkheid:

 

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 12 | Klachtenprocedure:

 

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.